Polityka prywatności

Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Strony internetowej https://www.boll.pl/

I. INFORMACJE OGÓLNE:

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi w ramach strony internetowej https://www.boll.pl, dalej jako ,,Strona internetowa”.

 1. Definicje:
  Administrator danych - oznacza firmę "BOLL" Wojciech Dalewski  Spółka jawna z siedzibą przy ul. Chemicznej 3, 65-713 Zielona Góra, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000034509, NIP: 929-000-11-70, REGON: 970679600000, zwaną dalej „BOLL
  Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony internetowej
  Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, korzystająca ze Strony internetowej
  Strona internetowa -  https://www.boll.pl/
 2. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest pod adresem e-mail: rodo@boll.pl lub pod numerem tel.: +48 451 99 99
 3. Każdy podmiot korzystający ze Strony internetowej jest jej Użytkownikiem
 4. Dane osobowe Użytkownika Strony internetowej przetwarzane są przez Administratora danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: „RODO”, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych
 5. Korzystanie ze Strony internetowej możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe za pomocą:
  • formularza kontaktowego, który jest dostępny na Stronie internetowej
  • Strefy partnerskiej poprzez realizacje zamówienia online pod adresem http://online.boll.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania ze Strony internetowej dla zapoznania się z zakresem usług BOLL, co jest prawnie uzasadnionym interesem BOLL (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 3. Dane osobowe przekazane na formularzu kontaktowym będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda Użytkownika) w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w sprawie opisanej przez Użytkownika w treści formularza (np. zapytania dotyczące działalności Administratora danych). Dane mogą być przetwarzane do momentu rozwiązania i zakończenia sprawy lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika.
 4. W zależności od treści podanej w formularzu kontaktowym, dane mogą być również przetwarzane przez okres dłuższy niż zakończenie kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji zawartej umowy.
 5. Dane osobowe przetwarzane są w celach analitycznych i statystycznych: dla prowadzenia statystyk odwiedzin Strony internetowej pozwalających na usprawnienie prowadzonej działalności, doboru usług do potrzeb Użytkowników oraz optymalizacji produktów, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji oraz zarządzania systemami informatycznymi, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 6. Dane osobowe przetwarzane są także w celu rozpatrywania skarg, co jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 7. Dane osobowe przetwarzane są w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami), co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 8. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 9. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 10. Odbiorcą danych osobowych Użytkownika będą osoby upoważnione przez Administratora danych do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator danych zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
 11. Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.
 12. BOLL nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkownika do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

III. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH:

 1. Strona internetowa przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z RODO.
 2. Przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników BOLL kieruje się następującymi regułami:
  • Regułą adekwatności: Przetwarzane są tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania
  • Regułą transparentności: Użytkownik ma prawo mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z jego danymi osobowymi
  • Regułą prawidłowości: BOLL czyni starania, aby dane osobowe Użytkowników przetwarzane na Stronie internetowej były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli Użytkownik stwierdzi, że jego dane osobowe nie zostały przez BOLL zaktualizowane lub są błędne, proszony jest o kontakt z Administratorem danych;
  • Regułą integralności i poufności: BOLL stosuje niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność danych osobowych. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do danych osobowych oraz zabezpieczające dane osobowe przed ich utratą
  • Regułą rozliczalności: BOLL dąży w swoich działaniach do umożliwienia rozliczenia się z każdego działania dokonanego na danych osobowych.

IV. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

 1. Użytkownikowi przysługują następujące prawa wynikające z RODO:
  • prawo do informacji, żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania:
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  • prawo do przenoszenia danych
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził
  • prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl
 2. W celu realizacji powyższych uprawnień, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres BOLL wskazany na wstępie Polityki prywatności lub za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: rodo@boll.pl
 3. Realizacja praw Użytkownika jest co do zasady bezpłatna. Użytkownik nie będzie musiał wnosić opłaty za realizację prawa dostępu do swoich danych osobowych (lub za realizację jakichkolwiek innych praw). Administrator danych może jednak pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli żądanie Użytkownika jest w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczny charakter. W takich przypadkach Administrator danych może również odmówić spełnienia żądania Użytkownika.
 4. BOLL dokłada starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania
  w ciągu jednego miesiąca. Jeśli żądanie Użytkownik jest szczególnie skomplikowane lub Użytkownik złożył kilka żądań ich rozpoznanie może zająć więcej czasu, niż miesiąc.
  W takim wypadku BOLL poinformuje Użytkownika o wydłużeniu terminu i zapewni bieżące informacje dotyczące realizacji żądania Użytkownika.

V. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

 1. Wszystkie zbierane przez BOLL dane osobowe chronione są przy użyciu niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z BOLL, zaufani partnerzy oraz zewnętrzni usługodawcy zobowiązani są do zarządzania danymi osobowymi zgodnie z przyjętymi przez BOLL wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.
 2. Zabezpieczenie danych osobowych przez BOLL realizowane jest przy wykorzystaniu niezbędnych środków technicznych oraz organizacyjnych w celu uniemożliwieniu ich utracie, zniszczeniu i uszkodzeniu, oraz bezprawnemu przetwarzaniu.
 3. W związku z realizacją Polityki prywatności BOLL: dba o poprawne i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, bezpieczne przechowywanie nie dłużej niż to konieczne oraz przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym z prawem do zastrzeżenia udostępniania.
 4. Strona internetowa realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolne wprowadzenie informacji przez Użytkownika w formularzu kontaktowym;
  • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki ,,cookies”
  • poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

VI. INFORMACJE O FORMULARZACH:

 1. Strona internetowa zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 2. Strona internetowa może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu kontaktowym nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody Użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA FACEBOOK.PL: 

 1. Dane osobowe w związku z prowadzeniem strony na facebook.pl przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody oraz uzasadnionego interesu administratora w związku z działaniami promocyjnymi i marketingowymi (kolejno: art. 6 ust. 1 lit. a oraz  Rozporządzenia RODO)
 2. Wyznaczone przez Administratora cele będą osiągane w szczególności poprzez działania takie jak:
  • informowanie o aktywności administratora
  • promowaniu organizowanych wydarzeń oraz produktów
  • budowania i utrzymania społeczności związanej z administratorem
  • zapewnienie dodatkowego kanału komunikacji
  • marketing swojej działalności.
 3. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sygn. C-210/16 Administrator jest wraz z Meta Platforms Ireland (dalej:Meta) jest współadministratorem danych (w rozumieniu art. 26 Rozporządzenia RODO) zamieszczanych na stronie facebook.pl
 4. W ramach strony facebook.pl Administrator przetwarza w szczególności następujące kategorie danych osobowych:
 5. Administrator będzie przetwarzał w szczególności następujące dane osobowe:
  • imię, nazwisko /i „nick” internetowy w zakresie opublikowanym na profilu użytkownika
  • wizerunek widniejący na udostępnianych lub przesyłanych przez użytkownika zdjęciach
  • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), zawierającym niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.
 6. Państwa dane Administrator uzyskuje od firmy Meta. Dane pozyskiwane są z Państwa publicznego profilu oraz w związku z Państwa aktywnościami na stronie administratora.
 7. Odbiorcami danych osobowych przekazywanych przez administratora mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych przypadkach albo na podstawie odpowiednich przepisów prawa takim jak : organy władzy publicznej czy podmiotom wykonującym zadania publiczne czy współpracującym na podstawie umowy powierzenia firmom.
 8. Okres przechowywania danych osobowych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:
  •  dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody
  • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych
  • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń
  • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata
  • dane, które przetwarzane będą w ramach zamieszczanych przez Państwa komentarzy na profilach Administratora, będą dostępne w serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub Administratora
  • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu.
 9. W związku ze specyfikacją portalu Facebook informacje o osobach obserwujących fanpage, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 12. Podanie danych osobowych w związku z wykorzystaniem ich na mediach społecznościowych ma charakter dobrowolny.
 13. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

VIII. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

W imieniu Administratora danych sferę przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się pod adresem email: rodo@boll.pl bądź kierując korespondencję na adres: "BOLL" Wojciech Dalewski Spółka Jawna, ul. Chemiczna 3, 65-713  Zielona Góra z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

IX. ZMIANA POSTANOWIEŃ:

 1. Polityka Prywatności może być przez BOLL zmieniana lub aktualizowana.
 2. Wszelkie zmiany Polityki prywatności zostaną zamieszczone na Stronie internetowej: https://www.boll.pl/
Informacja o plikach cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Zapisywanie cookies można w każdej chwili zablokować. Więcej informacji znajdziesz w Polityka prywatności plików cookies.

AkceptujęZamknij
YouTubeFacebook